รายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3  งบประมาณ 151,000.00 บาท เบิกจ่าย 145,800.00 บาท คงเหลือ 5,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าบ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 145,800.00 18  ก.พ. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved