รายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2  งบประมาณ 151,000.00 บาท เบิกจ่าย 136,200.00 บาท คงเหลือ 14,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าบ้านประจำเดือนมกราคม 2564 115,700.00 19  ม.ค. 2564
2 ค่าเช่าบ้านประจำเดือนมกราคม 2564เพิ่มเติม 2 ราย 20,500.00 26  ม.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved