รายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
 กลับ   ค่าประกันสังคม พนักงานราชการ (ครั้งที่ 2  งบประมาณ 114,800.00 บาท เบิกจ่าย 54,480.00 บาท คงเหลือ 60,320.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 29,000.00 26  ม.ค. 2564
2 เงินประกันสังคมพนักงานราชการ 25,480.00 11  ก.พ. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved