รายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1   งบประมาณ 497,500.00 บาท เบิกจ่าย 497,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าบ้านประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 293,100.00 25  พ.ย. 2563
2 ค่าเช่าบ้านประจำเดือนธันวาคม 2563 143,800.00 18  ธ.ค. 2563
3 ค่าเช่าบ้านประจำเดือนมกราคม 2564 60,600.00 19  ม.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved