รายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
 กลับ   ค่าประกันสังคม พนักงานราชการ (ครั้งที่ 1  งบประมาณ 127,200.00 บาท เบิกจ่าย 104,188.00 บาท คงเหลือ 23,012.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินประกันสังคมพนักงานราชการ 16,660.00 28  ต.ค. 2563
2 เงินประกันสังคมพนักงานราชการ 16,660.00 13  พ.ย. 2563
3 เงินประกันสังคมพนักงานราชการ 41,650.00 15  ธ.ค. 2563
4 เงินประกันสังคมพนักงานราชการ 29,218.00 20  ม.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved